• Compacte combi

  Rioolreinigingsvoertuigen

  Van de Pol is gespecialiseerd in het bouwen en onderhouden van rioolreinigingsvoertuigen.

  Lees Meer

 • Combiaanhanger

  Maatwerk

  Heeft u afwijkende ontwerpen of wensen dan kunt u bij ons terecht. Maak ze kenbaar en wij zullen samen met u tot een voor u perfect resultaat te komen.

  Meer over maatwerk

Privacyverklaring Van de Pol Voertuigtechniek b.v

Inleiding

Van de Pol Voertuigtechniek b.v. is uw partner met een compleet programma en vernieuwende
totaaloplossingen van rioolreinigingsvoertuigen en veegmachines. Wij opereren daarbij in een markt
waarin milieu, gezondheid én veiligheid samenkomen en een rol van betekenis spelen. Bescherming en respect voor privacy van (potentiële) klanten en bezoekers van onze website, zijn het uitgangspunt bij al onze activiteiten. Van de Pol Voertuigtechniek b.v. zal daarom uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met deze Privacyverklaring en met de geldende AVG wetgeving op het gebied van gegevensbescherming.

Doel verwerking persoonsgegevens Van de Pol Voertuigtechniek b.v. legt in het kader van onze dienstverlening gegevens vast, wanneer u diensten en/of producten afneemt of op een andere wijze contact met ons heeft. Van de Pol Voertuigtechniek b.v. gebruikt deze gegevens voor adres- validatie, de uitvoering van overeenkomsten, markt-/tevredenheidsonderzoek alsmede voor de ontwikkeling van producten of diensten, de optimalisering van onze website en om u op de hoogte te houden.

Denkt u hierbij aan:
- Om u te informeren over zaken die verband houden met uw overeenkomst en /of reparatie; - Om uw vragen te kunnen beantwoorden;
- Om onze website of diensten te analyseren, ontwikkelen/verbeteren en voor markt/tevredenheidonderzoek;
- Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;
- Om u te kunnen helpen/assisteren bij pech, stranding of een ongeval;
- Interne managementdoeleinden zoals analyse, rapportage en audits;
- Het beveiligen en/of tegengaan van fraude of misbruik van onze website, applicaties of software.

Onze medewerkers hebben alleen toegang tot, voor de correcte uitvoering van hun functie, relevante en verklaarbare persoonsgegevens in een door wachtwoord beveiligde geautoriseerde omgeving. Wij hanteren hierbij een beveiligingsniveau, dat, binnen de mogelijkheden van de huidige technieken, voldoende is om ongeautoriseerde toegang, wijziging, publicatie of verlies van uw persoonsgegevens tegen te gaan.

Van wie verzamelen wij persoonsgegevens

- Bezoekers van onze website;
- (toekomstige) Zakelijke relaties en voor Van de Pol Voertuigtechniek b.v. relevante contactpersonen binnen deze organisaties. (tekenbevoegde, directie, wagenparkbeheer, administratie);

Wanneer verzamelen wij persoonsgegevens;

- Op het moment dat u onze website bezoekt;
- Zodra u producten of diensten van Van de Pol Voertuigtechniek b.v. afneemt of wenst af te nemen;
- Op het moment dat u een overeenkomst met ons afsluit;
- Wanneer u contact met ons opneemt: telefonisch, per mail, contactformulier of op een andere wijze.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens

Van de Pol Voertuigtechniek b.v. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, tenzij er een langere wettelijke bewaartermijn voor staat. Hierbij houden wij ons strikt aan de regelgeving die AVG hieraan stelt.

Bekendmaking van persoonsgegevens aan derden;

Van de Pol Voertuigtechniek b.v.kan uw persoonsgegevens verstrekken aan partnerondernemingen en andere ondernemingen, die betrokken zijn bij de verkoop en operationele serviceverlening van onze producten en diensten. Tevens kunnen wij uw gegevens beschikbaar stellen aan bedrijven/instanties voor het beperken of toetsen van krediet- of financiële risico's. Hierbij zal Van de Pol Voertuigtechniek b.v. zich maximaal inspannen om ervoor te zorgen, dat deze derden zich houden aan de beginselen van deze Privacyverklaring. Voor zover deze derden uw persoonsgegevens namens ons verwerken, zullen wij verlangen dat zij afdoende maatregelen nemen om de veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Mocht er sprake (of verdenking) zijn van een strafbaar feit en er een officieel verzoek komt van een hiertoe bevoegde overheidsinstantie, zal Van de Pol Voertuigtechniek b.v. de gevraagde informatie ter beschikking stellen mocht zij hiertoe worden verzocht.

Rapportage van persoonsgegevens aan werkgever

Rapportage van persoonsgegevens aan werkgever Van de Pol Voertuigtechniek b.v. informeert en rapporteert wagenparkbeheerders over relevante zaken die betrekking hebben op het wagenpark. Hierdoor heeft deze inzage in relevante zaken als reparatie , en eventueel schades en onderhoudshistorie. Hiermee stellen we uw werkgever in staat te sturen op een gedegen beleid, kostenbeheersing en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Rechten

U heeft er recht op een overzicht van, en informatie over, de herkomst van uw persoonsgegevens te ontvangen. Ook hebt u het recht Van de Pol Voertuigtechniek b.v. te verzoeken de persoonsgegevens bij te werken, te corrigeren of te verwijderen indien die gegevens onjuist, onvolledig of niet van belang zijn, of indien zij in strijd zijn met wet- en regelgeving. Verder hebt u het recht kosteloos bezwaar te maken, indien u geen prijsstelt op informatie over onze producten en diensten, die wij u van tijd tot tijd kunnen toesturen. U kunt dit via een e-mail doorgeven aan Van de Pol Voertuigtechniek b.v.

Cookies voor managementinformatie

Op onze website verzamelt Van de Pol Voertuigtechniek b.v. informatie met behulp van cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes die door de website automatisch op uw computer worden geplaatst. De, met behulp van deze cookies verzamelde, gegevens worden gebruikt voor het verbeteren van de technische nauwkeurigheid van de diverse internetpagina’s en om de website beter te laten aansluiten op de behoeften en wensen van de gebruikers.

Als u cookies wilt uitschakelen, kunt u in uw browserinstellingen automatische acceptatie uitzetten. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van onze website beïnvloeden.

Nieuwsbrieven

Wanneer u zich aan- of afmeldt voor onze e-mailnieuwsbrief, dan worden de technische kenmerken van uw mutatie samen met uw e-mailadres en persoonsgegevens (uw naam of bedrijfsnaam) bewaard. Uw gegevens worden uitsluitend voor de toezending van de betreffende nieuwsbrief gebruikt. U kunt zich te allen tijde afmelden voor onze nieuwsbrief, op een redelijk eenvoudige manier die onderaan elke editie van de nieuwsbrief staat. Wanneer u er niet in slaagt zich op deze manier af te melden, zullen wij u na ontvangst van een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van de abonneelijst verwijderen.

Contactformulierenen e-mail

Wanneer u een contact-, aanmeld- of informatieformulier op onze website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de persoonsgegevens die u ons toestuurt samen met de technische kenmerken door ons bewaard zolang als, naar de aard van het formulier of van uw bericht, nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording en/of afhandeling van uw bericht. Uw bericht kan daarnaast terecht komen in ons e-mailarchief, waar het als gevolg van back-upprocedures en wettelijke bewaarplicht gedurende 7 jaar bewaard kan worden.

Wijziging van de Privacyverklaring

Van de Pol Voertuigtechniek b.v. kan deze Privacyverklaring wijzigen. Check daarom regelmatig de website van Van de Pol Voertuigtechniek b.v. om op de hoogte te blijven van de laatste wijzigingen.

Zienswijze rol Van de Pol voertuigtechniek b.v richting klant

Van de Pol voertuigtechniek b.v. is verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens van haar contractanten/klantrelatie(s). Een verwerkersovereenkomst is niet nodig tussen Van de Pol voertuigtechniek b.v. en haar zakelijke klanten.

Binnen de sector worden er wel eens vragen gesteld over de rolverdeling met betrekking tot de uitwisseling van persoonsgegevens met de zakelijke klanten in het licht van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 van kracht wordt.

Op basis van de AVG hoeft er door de zakelijke klanten geen verwerkersovereenkomst afgesloten te worden met Van de Pol voertuigtechniek b.v. Weliswaar worden er persoonsgegevens verstrekt van zakelijke leaserijders (medewerkers van de klant/contractant), maar daarmee is Van de Pol voertuigtechniek b.v. nog geen ‘Verwerker’ in de zin van de wet.

Dit blijkt uit de AVG (artikel 4.7 en 4.8) en de uitleg die het ministerie van Justitie en Veiligheid (UAVG paragraaf 3.5.1) hier aan geeft. Het enkele feit dat Van de Pol voertuigtechniek b.v in opdracht van een klant/contractant werknemersgegevens verwerkt, maakt hem nog niet tot een ‘Verwerker’. Van de Pol voertuigtechniek b.v. heeft op grond van de privacyregelgeving namelijk ook de positie van een ‘Verwerkingsverantwoordelijke’.

Dit komt door het feit dat het verwerken van de gegevens van de werknemers door Van de Pol voertuigtechniek b.v. niet de primaire opdracht is ten behoeve van haar klant/contractant, maar logischerwijs voortvloeit uit de dienstverlening die van de Pol voertuigtechniek b.v. aanbiedt. De primaire opdracht is namelijk de dienstverlening omtrent de rol die Van de Pol voertuigtechniek b.v. invult en wel; partner met een compleet programma en vernieuwende totaaloplossingen van rioolreinigingsvoertuigen en veegmachines, met alle diensten die daarbij horen zoals die vermeld staan in de overeenkomst.

Het verwerken van de persoonsgegevens welke geen partij is geweest bij het opstellen noch bij het sluiten van de overeenkomst, is dus niet de primaire opdracht, maar een uitvloeisel van de dienstverlening. Dit maakt Van de Pol voertuigtechniek b.v. dus een ‘Verwerkingsverantwoordelijke’.

Uiteraard is Van de Pol voertuigtechniek b.v. als verwerkingsverantwoordelijke onverminderd verplicht zeer zorgvuldig met de verkregen persoonsgegevens om te gaan in overeenstemming met de privacyregels uit de AVG. In het Privacy Statement van Van de Pol voertuigtechniek b.v. kunt u nalezen hoe zij hier invulling aan geeft.

Overeenkomstig de AVG (artikel 14) zal Van de Pol voertuigtechniek b.v. aan haar informatieplicht voldoen en betrokkenen volledig informeren over de ontvangst van zijn persoonsgegevens en de wijze waarop deze verwerkt worden.
Deze informatie is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en niet als een juridisch advies. Van de Pol voertuigtechniek b.v. heeft de vereiste zorgvuldigheid betracht bij het opstellen van dit bericht, maar wijst iedere aansprakelijkheid uitdrukkelijk van de hand.

Deze informatie is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en niet als een juridisch advies. Van de Pol voertuigtechniek b.v. heeft de vereiste zorgvuldigheid betracht bij het opstellen van dit bericht, maar wijst iedere aansprakelijkheid uitdrukkelijk van de hand
  

Contactgegevens

Van de Pol voertuigtechniek Tiel
Kellenseweg 18
4004 JD Tiel


T 0344 604813
E info@vdp.nl

 

 • Service

  Bij ons is service geen afdeling, maar een mentaliteit. Lees meer over onze service.

  Lees verder
 • Onze merken

  U vindt hier alle informatie en toepassingen van onze merken.

  Alle onze merken
 • Over ons

  Wie zijn wij? Lees meer over wie wij zijn, wat we doen en wat we voor u kunnen betekenen.

  Over ons
 • 24/7 Service

  Wij kunnen reparaties en storingen verhelpen op iedere locatie, 24 uur per dag, 7 dagen in de week.

  Klik hier voor afspraak
 • Contact

  Neem vrijblijvend contact met ons op voor eer informatie of een afspraak.

  Contact opnemen
 • Silca

  Ons dochterbedrijf heeft zich gespecialiseerd in informatiesystemen voor het verkeer. Lees meer op de website.

  Naar website